Nhật ký Digital Marketing

USP là gì ? Cách xác định USP của doanh nghiệp

USP là gì ? Nó không phải là cái U Ết Bê mà bạn thường dùng để chứa dữ liệu đâu. Là dân Marketing hoặc đang làm việc liên quan đến Marketing bạn cần biết đến nó và hiểu được cách làm thế nào để tìm ra USP của riêng doanh nghiệp bạn.