PHPExcel

Import, Export và xử lý Excel với PHPExcel

Chẳng biết các bạn có làm việc với Excel nhiều không nhưng trong các dự án thương mại điện tử tôi đã từng tham gia thì việc làm việc với các file Excel là cực kì nhiều: từ viết xuất report báo cáo, nhập dữ liệu từ file Excel (ví dụ như cập nhật giá sản phẩm, cập nhật mã EMS cho các đơn hàng gửi bưu điện…) khiến cho việc làm việc với file Excel là vô cùng cần thiết và tôi thường sử dụng PHPExcel.